Onze privacyverklaring

versie 1.1 oktober 2020

 

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

RED bv gevestigd aan de

Postbus 5451

3299 ZH Maasdam

 

Artikel 2. Persoonsgegevens

RED bv kan persoonsgegevens van u(w) (bedrijf) verwerken, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Naam contactpersoon;
 • Functie;
 • Naam bedrijf;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer vast en/of mobiel;
 • E-mailadres.
 

Info wordt in vele gevallen door uzelf aan ons verstrekt zodat wij onze diensten en werkzaamheden uit kunnen voeren.

 

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Opnemen van telefonisch contact wanneer daar door u om verzocht wordt;
 • Schriftelijke benadering (per e-mail/post) indien u telefonisch niet bereikt kunt worden;
 • Verzenden van nieuwsbrief bij inschrijving daarvoor;
 • Uitvoeren van koopovereenkomst;
 • Verzorgen van diensten of leveren producten;
 • Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten;
 • Uitvoeren van ieder andere werkzaamheid om u als klant op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen ondersteunen.

 

RED bv verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen ’Uitvoering Overeenkomst’ of ‘Toestemming door betrokkene’.

 

Artikel 4. Bewaartermijn

RED bv zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt RED bv zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 

Artikel 5. Delen met derden

RED bv verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen. Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RED bv blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Deze gegevensstromen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

 

Artikel 6. Beveiliging

RED bv neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

 

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij RED bv Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak bij RED bv te maken. Wij zullen binnen de termijn van één maand ingaan op het verzoek. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Artikel 8. Nieuwsbrief en aanbiedingen

U hebt u in het verleden aangemeld voor onze nieuwsbrieven. Zo blijft u op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. In alle nieuwsbrieven zit altijd een mogelijkheid om u uit te schrijven.

 

Artikel 9. Wijzigingen

Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U kunt de huidige, maar ook de historische versies van onze privacyverklaring altijd raadplegen op onze website: https://www.helderred.nl/contact/privacyverklaring.html.

 

Aldus opgemaakt te Maasdam op 09 oktober 2020

 

RED bv

M.L. van Rikxoort

 

Algemeen Directeur